Salgsvikår for naustviks.no

Salgsvilkår

Salgsvilkår

Våre salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra butikk.nfood.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøp av varer på butikk.nfood.no kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Butikk.nfood.no er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hentepunkter og hjemleveringsadresser. Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer på Butikk.nfood.no.

Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen) gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon.

Definisjon av parter

Selger er: NFood AS, org. nr. 996 232 727 MVA, Stålfjæra 18, 0975 Oslo, og blir i det følgende benevnt «Nfood», «butikk.nfood.no», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 22 16 05 00.
Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Angrerett

NFood forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i Angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringes raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder:

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato (b),
  • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering (g),
  • tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende (Nfood AS) om å besøke forbrukeren (i)
  • transport av varer der det er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester (m).

Angreretten gjelder ikke brukere som handler på vegne av bedrift eller organisasjon.

For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss på en utvetydig måte via brev eller e-post: NFood AS, Stålfjæra 18, 0975 Oslo, eller [email protected].

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først. Du må returnere varene eller levere dem til NFood AS, Stålfjæra 18, 0975 Oslo, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du vil angre kjøpet. Det er ditt ansvar å avtale et tidspunkt for levering av varer for å sikre at lageret er bemannet. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 250,-. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Angreskjema

Utfylt skjema sendes til:

Nfood AS
Stålfjæra 18
0975 Oslo
E-post: [email protected]

Navn:
Adresse:
Dato:

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale (*) for kjøp av følgende

varer bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)
tjenester (fyll ut) bestilt den (fyll ut): / mottatt den (fyll ut)

Signatur (Ved brev)

Reklamasjon

Nfood AS forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven.

Når du mottar varene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering vil du enten få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på din neste bestilling, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Kunden plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om produktene er blitt skadet under transporten. Dersom kunden ønsker vare(r) kreditert, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utlevering.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt, utlevering, pant, emballasje m.m.

Våre innkjøpspriser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på samtlige varer. Skrive-/ trykkfeil kan forekomme, ved feilprising forbeholder vi oss retten til å refundere pengene i stedet for å levere varen.

Ferskvarene våre varierer i vekt og størrelse. Prisen blir justert basert på faktisk vekt på utleveringsdagen.

Levering og forsinkelse

Ved hentepunktskjøp skjer utlevering av bestillingen på det hentepunktet og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Ved hjemleveringskjøp skjer utlevering på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Nfood AS har risikoen for varene inntil du har fått varene i din besittelse. Dersom leveringen av varene blir forsinket, skal leveringsbudet gi deg beskjed om ny estimert ankomsttid så fort det kan estimeres. Ved forsinket levering på mer enn 3 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt.

Uavhentede bestillinger

Nfood AS tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir hentet eller tatt imot til det opprinnelig bestilte hente- eller leveringstidspunkt.

Ved henting av varer: Dersom du blir forhindret fra å hente til det opprinnelige avtalte tidspunkt/tidsintervallet, må Nfood AS motta beskjed om dette senest 48 timer før hentepunktets åpningstid. Beskjeden skal sendes til [email protected] og ordren vil da bli kansellert og du får refundert totalsummen for bestillingen.

Ved levering: Dersom du ikke er på din oppgitte adresse, når vi kommer med bestillingen i det avtalte tidsrommet, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Særavtaler, slik som hensetting av varer, at sjåføren venter eller levering til andre adresser, gjøres kun dersom det ikke er til ulempe for Nfood AS og alltid på kundens egen risiko. Nfood AS tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet og/eller holdbarhet på varer som ikke blir levert i henhold til bestillingens opprinnelige betingelser.

Ekstraordinære forhold

Nfood AS er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Nfood AS kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Nfood AS kontroll, og som Nfood AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Nfood AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nfood AS side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Nfood AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nfood AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

  • Nfood AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
  • Nfood AS og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
  • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
  • Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte produsent. Nfood AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Nfood AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Nfood AS. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

Nfood AS kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Nfood AS har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.